Kvalitets och miljöpolicy

 

Kvalitetspolicy

  • Vårt företag skall verka för att uppfylla våra kunders, anställdas och myndigheters krav och förväntningar.
  • Detta skall ske genom att vara ett fullserviceföretag som tillhandahåller alla tjänster kring bilen till rätt kvalitet och rätt pris.
  • Tillse att alla medarbetare har nödvändiga kunskaper och kompetens för arbetet.
  • Ständigt förbättra verksamheten genom alla medarbetares engagemang och medvetenhet om egen betydelse för att uppfylla kundkraven.

 

 Miljöpolicy

  • Vårt företag skall tillse att gällande lagar, bestämmelser och övriga krav alltid följs.
  • Vi skall vidta åtgärder för ständig förbättring för att minska miljöbelastning och förebygga föroreningar.
  • Det är viktigt att uppmuntra alla medarbetare att aktivt delta i företagets miljöarbete.
  • Miljöfarliga ämnen omhändertas och återvinns eller bearbetas på ett långsiktigt miljömässigt korrekt sätt.
  • I första hand välja leverantörer med miljömässigt bra produkter och som själva aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning där det är ekonomiskt försvarbart.

 

iso9001.png       ISO14001.jpg